สถิติ
เปิดเมื่อ8/07/2016
อัพเดท6/03/2017
ผู้เข้าชม2229
แสดงหน้า4207
ปฎิทิน
May 2017
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   

ประชุมจัดตั้งสมาคมครั้งที่ 1

อ่าน 63 | ตอบ 1
เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 เวลา 12.00 น.สื่อมวลชนจากหลากหลายสาขาได้ร่วมกันประชุมเพื่อจัดตั้งสมาคม 'สื่อภูมิภาคสุราษฎร์ธานี' ขึ้นณ ห้องประชุม กอ.รมน. ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
โดย มีสมาชิก เข้าร่วมประชุม 14 คน ดังนี้
1.  นายสันทัด                       เจ็ดเสมียนใหม่                      จาก นสพ.พลังสุราษฎร์
2.  นายธีระพงษ์                   ศิระบูชา                                จาก นสพ. กระแสข่าวเซ้าท์เทิร์น
3.  นายเจริญ                         กิจมณีสกุล                          จาก สถานีวิทยุ จส.2 สฎ.
4.  นางกรุณา                         สุบรรณ                               จาก อป.มช.สฎ.
5.  นายธีรวุฒิ                        ศุภลักษณ์                             จาก ม.ชีวิต สฎ.
6.  นายภาสกร                      แก้วพวง                                จาก สถานีวิทยุ Kiss Fm 101 MHz
7.  นายพัฒนา                       นิพัฒน์                                 จาก นสพ. ชนใต้
8.  นายสิทธิเณศ                   เห้งทับ                                   จาก MCUTVST
9.  นายชัยยุทธ                      สุทธิพรกมมา                         จาก สถานีวิทยุ FM 107.75 MHz
10.  นายนิรันดร์                   บุตรอ่ำ                                    จาก สถานีวิทยุ Kiss Fm 101 MHz
11. นางสาวเพ็ญพักศ์         นาคาชล                                     จาก นสพ. สุราษฎร์ 360 องศา
12. นายกรรภิรมย์                เวชสุนทร                                 จาก อป.มช.สฎ. และ FM 95 MHz
13.  นายบัญชา                     บัวดำ                                     จาก อป.มช.สฎ.
14.  นายประนอม                รังสิประภัศร                               จาก อป.มช.สฎ.
 

 
       ในที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบให้นายเจริญ กิจมณีสกุล ผู้อาวุโสสูงสุดในที่ประชุมเป็นประธานชั่วคราวเพื่อดำเนินการประชุม ก่อนที่จะมีการเลือกตั้งนายกสมาคม 1 คน และอุปนายก 2 คน ประธานชั่วคราวก็ได้ชี้แจงถึงวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งสมาคม เพื่อเป้าหมายที่จะทำให้เกิดสาธารณะประโยชน์สุขต่อสังคมให้มากที่สุด และมีประสิทธิภาพอย่างมีประสิทธิผล และได้ทำการเลือกตั้งคณะกรรมการ 10 คน ของที่ประชุมใหญ่ของสมาคม เมื่อได้คณะกรรมการทั้ง 10 คนจากที่ประชุมใหญ่มีมติเห็นชอบ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว นายเจริญ กิจมณีสกุล ผู้ซึ่งทำหน้าที่ประธานชั่วคราวในที่ประชุม ก็ให้คณะกรรมการทั้ง 10 คน
       เพื่อทำการเลือกตั้งกันเองเป็นนายกสมาคม 1 คน และอุปนายก 2 คน ซึ่งก็ได้ผู้ที่มาดำรงตำแหน่งนายกสมาคม 1 คน คือ นายสันทัด เจ็ดเสมียนใหม่ จาก นสพ.พลังราษฎร์ และผู้ที่มาดำรงตำแหน่งอุปนายก 2 คน คือ นายภาสกร แก้วพวง จากสถานีวิทยุ Kiss Fm 101 MHz และนายสิทธิเณศ เห้งทับ จาก MCUTVST ต่อจากนั้น นายกสมาคมได้แต่งตั้งผู้ที่ได้รับเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่เข้าดำรงตำแหน่งต่างๆของสมาคม ตามที่ได้กำหนดไว้ และมีมติรับรองในที่ประชุมใหญ่ ซึ่งตำแหน่งของกรรมการสมาคมได้ผู้ที่เข้าดำรงตำแหน่งต่างๆ ดังนี้ คือ
นายสันทัด            เจ็ดเสมียนใหม่       เป็น        นายกสมาคมฯ
นายภาสกร            แก้วพวง               เป็น        อุปนายกฯ ฝ่ายวิชาการ
นายสิทธิเนศ        เห้งทับ                   เป็น        อุปนายกฯ ฝ่ายกิจกรรม
นายกรรภิรมย์        เวชสุนทร              เป็น        เลขานุการสมาคม
นางประนอบ       รังสีประภัศร              เป็น        นายทะเบียน
นางพรพิมล          วิชัยดิษฐ์                เป็น        เหรัญญิก
นายบัญชา             บัวดำ                   เป็น        ประชาสัมพันธ์
นางกรุณา              สุบรรณ                 เป็น        ปฏิคมฯ
นายพัฒนา            นิพัฒน์                  เป็น        ผู้ช่วยนายทะเทียน
นายธีรวุฒิ             ศุภลักษณ์              เป็น        ผู้ช่วยเลขานุการ
                นายกสมาคมและคณะกรรมการพร้อมทั้งสมาชิกในที่ประชุมใหญ่ มีมติเห็นชอบให้ผู้ที่ดำรงตำแหน่งต่างๆของสมาคม มีวาระอยู่ในตำแหน่งได้วาระละ 2 ปี เป็นได้ 2 วาระ สามารถเป็นได้ 2 วาระติดต่อกัน แต่วาระที่ 3 ต้องเว้นในการดำรงตำแหน่ง
                นายกสมาคมและคณะกรรมการพร้อมทั้งสมาชิกในที่ประชุมใหญ่ มีมติเห็นชอบและมอบหมายให้คณะกรรมการ 5 คน ไปดำเนินการจัดร่างระเบียบของสมาคม ดังนี้คือ
  1. นายสันทัด                    เจ็ดเสมียนใหม่        (นายกสมาคม)
  2. นายเจริญ                     กิจมณีสกุล             (ที่ปรึกษาสมาคม)
  3. นายภาสกร                   แก้วพวง                 (อุปนายกฝ่ายวิชาการ)
  4. นายสิทธิเณศ                เห้งทับ                   (อุปนายกฝ่ายกิจกรรม)
  5. นายกรรภิรมย์               เวชสุนทร                (เลนานุการ)
เมื่อได้คณะกรรมการในการบริหารสมาคมครบทั้งสิ้นแล้ว นายกสมาคมได้ปิดการประชุม เวลา
13.00 น.  เลิกประชุม

 
ความคิดเห็น :
1
อ้างอิง

89
 
89 [118.173.217.xxx] เมื่อ 15/02/2017 11:08
ความคิดเห็นของผู้เข้าชม
ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น :
สถานะ : รหัสผ่าน :
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
รหัสความปลอดภัย :